DOKUMENTY

Školská rada

Činnost
Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Úkoly
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
• podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady pro období 2020/2021:
Za zřizovatele:
• Jiří Hejhal
• Jaroslav Mašek
Za zákonné zástupce:
• Bc. Stanislava Laláková
• Michaela Jakešová
Za pedagogické pracovníky
• Mgr. Miroslava Zoulová
• Mgr. Ivana Skalická


Close Menu