Jsme škola vstřícná k individuálnímu /domácímu/ vzdělávání.

 

Kdo rozhoduje o povolení individuálního /domácího/ vzdělávání

O povolení individuálního /domácího/ vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

Co musí obsahovat žádost

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

Ředitel školy individuální /domácí/ vzdělávání povolí, pokud

a) jsou dány závažné důvody pro individuální /domácí/ vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka na druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá zákonný zástupce žáka.

(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka;

(8) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Proč volit individuální /domácí/ vzdělávání

– Zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou řádnou docházku do školy

Pro zákonné zástupce této skupiny žáků je individuální vzdělávání náhradní cestou ke vzdělávání jejich dítěte.

– Časté pracovní cesty zákonných zástupců a jejich rodiny

Zákonní zástupci z této skupiny vědomě volí individuální vzdělávání a respektují požadavky školy.

– Potíže žáků různého charakteru

Jde např. o konflikty žák/učitel, šikana žáka, stres ze školy. Ministerstvo upozorňuje na to, že žádost o individuální vzdělávání z těchto důvodů je krajním řešením, a doporučuje, aby se škola zabývala problémy tohoto charakteru dříve, než jejich výsledkem bude žádost o tuto formu vzdělávání.

– Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáci mimořádně nadaní

Žákům nevyhovuje tempo nebo metody a formy vzdělávání. V těchto případech mohou zákonní zástupci s výhodou využít individuální přístup ke vzdělávání.

Škola nabízí

Konzultanty vzdělavatele na straně školy jsou zkušení pedagogové ovládající různé metody práce s žáky a didaktiku předmětu. Jedním z úkolů konzultantů je doporučovat vzdělavateli vhodné metody, práce a postupy učení, které povedou k cíli u onkrétního žáka.

Harmonogram konzultací – lze se zákonnými zástupci dojednat formu a četnost konzultací, která se odvíjí zejména od zkušeností vzdělavatelů (potřeba metodického vedení), vzdálenosti bydliště žáka od školy, možnosti využívání jiných způsobů vzájemné komunikace, než je osobní jednání (chat, skype).

Konkrétní termíny konzultací jsou pak dojednávány průběžně.

Na počtu, frekvenci a formě konzultací se škola dohodne se vzdělavatelem.

Škola umožní individuálně vzdělávanému žákovi možnost navštívit výuku za sjednaných podmínek a možnost účasti individuálně vzdělávaného žáka na školních akcích.

Další aspekty domácího vzdělávání:

  • Rodič své dítě zná, ví tedy jak ho motivovat. Nemusí dítě testovat ani známkovat, protože při každodenní práci s ním ví, co mu jde a co ne – díky tomu navazuje na učivo, které už dítě zvládlo a učení tudíž zabere mnohem méně času, než ve škole. Rodič také má velký zájem na dobru svého dítěte. Liší se míra formálnosti výuky v různých rodinách
  • Rodič by se měl postarat, aby dítě, které nenavštěvuje školu mělo dostatek jiných sociálních kontaktů. (Nikoli ze zákona, ovšem v zájmu dítěte.)
  • Rodičům někdy chybí srovnání znalostí dítěte s jeho vrstevníky, nebo zpětná vazba, zda učí dobře. Až v průběhu domácího vzdělávání zjišťují, jak je práce náročná a zda ji zvládnou. Proto vznikají různé kluby doma vzdělávajících rodičů a internetová fóra pro výměnu zkušeností.